Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne realizuje co do zasady organ właściwy czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych mieszkańcom gminy Drawsko zajmuje się
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku.
 

Rodzaje świadczeń rodzinnych:
Na podstawie aktualnie obowiązujących uregulowań ustawy o świadczeniach rodzinnych GOPS w Drawsku wypłaca następujące rodzaje świadczeń:
 

 1. zasiłek rodzinny - oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wielodzietności,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 
 2. świadczenia pielęgnacyjne 
 3. zasiłek pielęgnacyjny 
 4. specjalny zasiłek opiekuńczy
 5. zasiłek dla opiekuna 
 6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (USTAWOWA) dla dzieci urodzonych od 1 stycznia 2013r.  

WYSOKOŚĆ KRYTERIUM DOCHODOWEGO od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r. wynosi:
- 574 zł netto na osobę w rodzinie lub
- 664 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,
W okresie zasiłkowym 2014/2015 należy składać zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów w 2013 r. oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2013 r.

 

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Od 01 listopada 2009 roku zmienił się termin rozpoczęcia i zakończenia okresu zasiłkowego. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowywania dziecka, albo okoliczności związanych z ustaleniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad.

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/

 Wyświetleń strony: 3759
Data wytworzenia: 15-10-2014, 13:15:12 przez Administrator
Opublikowano: 15-10-2014, 13:15:29 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 01-09-2017, 13:05:15 przez gopsd

Drukuj | Powiadom znajomego