Rodzina 500+

ZMIANY 500+ OD 1 LIPCA 2019
 
Świadczenie 500+ przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
 
W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.
 
W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.
 
Nowy termin wnioskowania będzie dotyczył dzieci urodzonych po 1 lipca 2019 r.
 
W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenia wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od miejsca następującego po zaprzestaniu wypłaty świadczenia. W przypadku kiedy zmarł rodzic który złożył wniosek, który nie został rozpatrzony a drugi z rodziców złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci pierwszego rodzica to za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica. Nowy termin wnioskowania będzie dotyczył spraw gdzie zgon rodzica nastąpił po 30 czerwca 2019 r.
 
Nowelizacja ustawy wydłuża do 31 maja 2021 r. pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.
 
Zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydawana jest informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać osobiście informację o przyznaniu świadczenia w urzędzie.
 
od dnia 1 lipca 2019 przyjmowane są wnioski o świadczenie 500+ drogą elektroniczną,
od dnia 1 sierpnia 2019 przyjmowane będą wnioski o świadczenie 500+ w formie tradycyjnej.
 
 
Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 67 2569137 lub w siedzibie GOPS Drawsko - biuro nr 3.

 

 

!!! uwaga !!!
 NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW NA OKRES 2017/2018 ZNAJDUJĄ SIE W ZAKŁADCE

"AKTUALNOŚCI"

Informuje się mieszkańców gminy Drawsko, iż sprawy związane z funkcjonowaniem Programu 500+ realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku. Biuro obsługi klientów znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Drawsku, parter, pokój nr 03. 

 

 

 

Poniżej informacje o Programie 500+ w pigułce

  • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
  • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
  • Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
  • Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
  • Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
  • 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
  • Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić w sposób tradycyjny lub przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą:

1.      portalu Emp@tia

2.      PUE ZUS,

3.      ePUAP

4.      bankowości elektronicznej

  • Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

  

W przypadku wątpliwości można kontaktować się telefonicznie z pracownikami zajmującymi się obsługą świadczeń wychowawczych pod numerem telefonu: 67/2569137.

Wioletta Krysztofiak

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Drawsku

 

Pomocą w uzyskaniu szczegółowych informacji służy strona Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/


Wyświetleń strony: 3747
Data wytworzenia: 08-04-2016, 10:40:21 przez Administrator
Opublikowano: 08-04-2016, 12:03:16 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 02-07-2019, 13:39:23 przez gopsd

Drukuj | Powiadom znajomego