Program 300+

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061) świadczenie to przysługuje raz w roku niezależnie od dochodu: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - na dziecko, oraz osobom uczącym się, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

 

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców – wniosek powinno złożyć jedno z rodziców (świadczenie na dane dziecko ma bowiem charakter jednorazowy) albo opiekun prawny lub opiekun faktycznego dziecka – ten ostatni to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.

 

od dnia 1 lipca 2019 przyjmowane są wnioski o świadczenie 500+ drogą elektroniczną,
od dnia 1 sierpnia 2019 przyjmowane będą wnioski o świadczenie 500+ w formie tradycyjnej.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 67 2569137 lub w siedzibie GOPS Drawsko - biuro nr 3.

Galeria:


Wyświetleń strony: 508
Data wytworzenia: 02-07-2019, 13:07:27 przez gopsd
Opublikowano: 02-07-2019, 13:34:53 przez gopsd
Ostatnia modyfikacja: 02-07-2019, 13:37:43 przez gopsd

Drukuj | Powiadom znajomego