Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku udzielają pomocy w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Świadczenia z pomocy społecznej skierowane są głównie do osób najuboższych, których dochody kształtują się poniżej kwot ustalonych na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 17.07.2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej, spełniających wymóg występowania powodu ubiegania się o pomoc.

Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej –542 zł, - wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie –456 zł, 1 ha przel. = 250zł. Przy obliczaniu dochodów rodziny, sumuje się dochody netto wszystkich członków rodziny, z miesiąca poprzedzającego m-c złożenia wniosku. 

Podstawą przyznania świadczeń jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania, który ustala sytuację bytową oraz warunki ubiegania się o pomoc.  

Decyzje o przyznaniu lub odmowie świadczenia wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Pile, w ustawowym terminie.

 


Wyświetleń strony: 2234
Data wytworzenia: 05-10-2014, 00:38:46 przez Administrator
Opublikowano: 05-10-2014, 00:39:03 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 05-05-2015, 10:03:26 przez gopsd

Drukuj | Powiadom znajomego