Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

DODATEK MIESZKANIOWY przysługuje osobom:

 • posiadającym tytuł prawny do lokalu;
 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 • spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód nie może przekroczyć 175% kwoty najniższej emerytury tj.880,45zł natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury);
 • zamieszkującym lokal mieszkalny spełniający kryterium   metrażowe, odpowiednio:

 

Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;
 2. jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
 • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;
 • emerytura/renta - decyzja ZUS oraz przekazy pocztowe z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;
 • alimenty - wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);
 • rolnicy – zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni hektarów przeliczeniowych
 • uczniowie/studenci - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, a także druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można uzyskać w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-15.00


Wyświetleń strony: 2748
Data wytworzenia: 20-05-2015, 12:52:53 przez gopsd
Opublikowano: 20-05-2015, 12:56:14 przez gopsd
Ostatnia modyfikacja: 21-05-2015, 09:56:25 przez gopsd

Drukuj | Powiadom znajomego