Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko.
  2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji praw za pomocą adresu e-mail: iodo@gops.gminadrawsko.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko;
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub dobrowolne, jeżeli wynika z Pani/Pana zgody.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami o archiwizacji dokumentów
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
  9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawy zgody
  10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyświetleń strony: 139
Data wytworzenia: 18-09-2018, 11:31:38 przez gopsd
Opublikowano: 18-09-2018, 11:37:02 przez gopsd
Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018, 11:38:36 przez gopsd

Drukuj | Powiadom znajomego