Od 1 listopada 2016 nowe wysokości świadczeń rodzinnych

Nowe wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2016r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015r., poz. 1238)  informuje, że:

Od dnia 1 listopada 2016r. do dnia 31 października 2017r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Od dnia 1 listopada 2016r. do dnia 31 października 2017r. wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi:
1. 193,00 zł - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
2. 95,00 zł – z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
3. 90,00 zł – z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5.roku życia;
4. 110,00 zł – z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5.roku życia do ukończenia 24.roku życia;
5. 113,00 zł – z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła;
6. 69,00 zł – z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła.

Bez zmian pozostaje:
1. kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, które wynosi - 674,00 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności – 764,00 zł netto na osobę w rodzinie
2. wysokość kwoty uprawniającej do uzyskania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 1922,00 zł netto na osobę w rodzinie; 3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1000,00 zł;
4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie;
5. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł na dziecko;
6. wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 1000,00 zł na jedno dziecko;
7. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego - 153,00 zł miesięcznie;
8. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego - 520,00 zł miesięcznie;
9. wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 520,00 zł miesięcznie

Wioletta Krysztofiak
Kierownik GOPS w Drawsku


Wyświetleń strony: 628
Data wytworzenia: 30-09-2016, 10:13:52 przez gopsd
Opublikowano: 30-09-2016, 13:05:58 przez gopsd
Ostatnia modyfikacja: 30-09-2016, 13:06:39 przez gopsd

Drukuj | Powiadom znajomego